Arbetsrätt

Tvistelösning

Våra experter inom tvistlösning skapar de bästa förutsättningarna när det inte gått som du tänkt.

Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna

Fondia strävar alltid efter att förebygga och förhindra att tvister uppstår, men i vissa fall är en tvist oundviklig för våra kunder. Då kan vi vara behjälpliga i att hantera processer i allmän domstol och skiljeförfaranden.

Tvist
Domstol
Förhandling
Medling
Process
Skiljeförfarande
Skiljedomare
Medlare
Skadestånd
Avtal

Engagemang och erfarenhet

Våra specialister har gedigen erfarenhet av att representera kunder i Sverige och Finland i både internationella och nationella tvister och processer. De är erfarna vad gäller hanteringen och koordineringen, samt har hållit utbildningar i tvistlösningsfrågor.

Våra experter hanterar bland annat tvister som rör:

  • Avtal med bolagets anställda och ledande befattningshavare

  • Aktieägaravtal

  • Entreprenadavtal

  • Leverans-, tjänste- och samarbetsavtal

  • Offentlig upphandling

  • IT-avtal

  • Franchiseavtal

  • Sälj-, leasing- och handelsavtal

  • Immaterialrätt

  • Skadeståndsanspråk

Våra experter

Lär känna våra jurister bättre nedan eller kontakta dem direkt. Tvistlösningsteamet leds av David Malmkvist.

Fika

"Som bolag har du leverantörer som man växer ur med tiden. Fondia är en partner vi kan växa med, och det är otroligt värdefullt."

Fondia förklarar

Här nedan finner du svar på några vanliga frågor inom tvist. Kontakta gärna oss och våra experter om du vill veta mer.

Hur fungerar det att stämma i domstol?
Läs mer

Genom att ansöka om stämning kan man genom domstolens hjälp exempelvis få sin rätt enligt ett avtal (ex betalning) fastställd eller frågan om fel i en tjänst/vara prövad. Med domen som underlag kan man sedan gå vidare till Kronofogden för det fall motparten ändå inte presterar och Kronofogden kan då bistå för att öka den vinnande partens möjlighet att exempelvis få betalt.   

I många typer av tvistemål har domstolen även en skyldighet att undersöka parternas vilja att komma överens. En stor del av de mål som kommer in till domstolen förlikas också med domstolens hjälp innan de når huvudförhandling.  

Vi på Fondia är vana vid att upprätta/besvara stämningsansökningar i tvistemål men även vana att biträda i förlikningsförhandlingar. Kontakta oss gärna så ser vi hur vi kan hjälpa dig. 

Jag är kallad till en huvudförhandling. Måste jag delta?
Läs mer

Ja. Om du inte inställer dig till huvudförhandlingen kan domstolen beroende på hur kallelsen är utformad ha rätt att hämta dig, alternativt begära vite. Om du inte inställer dig som part eller vittne kan det betyda att hela huvudförhandlingen måste ställas in. I vissa situationer behöver man inte inställa sig personligen på plats utan kan delta via video/telefon exempelvis.  

Vi på Fondia har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder i den här typen av frågor och situationer.  Kontakta oss gärna så ser vi hur vi kan hjälpa dig. 

Vad kostar det att stämma i domstol?
Läs mer

Ansökningsavgiften som ska betalas när stämningsansökan ges in varierar beroende på hur stort kravet är. Är kravet under ett halvt prisbasbelopp (23 800 kronor 2021) är ansökningsavgiften som utgångspunkt 900 kronor. Är kravet över ett halvt prisbasbelopp är ansökningsavgiften som utgångspunkt 2 800 kronor. Förutom ansökningsavgiften tillkommer rättegångskostnader. Förlorar man målet finns det en stor risk att man förutom sina egna rättegångskostnader även får betala motpartens rättegångskostnader.  

Vi på Fondia har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder i den här typen av frågor och situationer.  Kontakta oss gärna så ser vi hur vi kan hjälpa dig. 

Vad är rättegångskostnader i tvistemål?
Läs mer

Rättegångskostnader är kostnader för att förbereda målet, exempelvis ta fram stämningsansökan/svaromål och övriga handlingar som ska ges in till domstolen. Det är även kostnader att vara med på den muntliga förberedelsen (sammanträde innan huvudförhandling) och för huvudförhandlingen. Exempel på rättegångskostnader är kostnader för vittnen och sakkunniga, resor till och från domstolen för dig som part och för dina ev. vittnen, viss tidspillan men även kostnader för ditt ombud. 

Vi på Fondia har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder i den här typen av frågor och situationer.  Kontakta oss gärna så ser vi hur vi kan hjälpa dig.